ÖVERVAKNINGSPLAN

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen

ALLMÄNT
Övervakningsplanen reviderades 2024-02-29. Den har fastställts genom beslut av styrelsen.

FUNKTIONELL ÅTSKILLNAD
Nätverksamheten, med ca 1900 kunder ingår i en koncern som även bedriver handel med och produktion av el, varför funktionell åtskillnad görs.

ÅTGÄRDER UNDER ÅRET

Hantering av information och uppgifter
Kategorier av information och uppgifter som företaget betraktar som kommersiellt känsliga är kundregister, kundens förbrukningsuppgifter samt tillhörighet till elleverantör.
Kommersiellt känslig information ska enbart hanteras av personal som tilldelas uppdraget att hantera denna information. Elnätsföretagets interna rutiner och processer, inklusive åtgärder i IT-system t.ex. begränsningar av behörighet till IT-system, hindrar icke behörigt anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen. Företagets åtgärder under året enligt övervakningsplanen avseende uppgifter och information inom nätverksamheten har tagits upp på månadsmöten.

UTBILDNING
Koncernen har 7 anställda, vilka alla träffas regelbundet. Vi har månadsmöten där vi går igenom nätets rutiner.
Alla har deltagit i en utbildning om innehållet i övervakningsplanen.

KONCERNGEMENSAMMA TJÄNSTER
Elnätsverksamheten nyttjar koncerngemensamma tjänster. I skissen nedan redovisas för varje koncerngemensam tjänst i vilken organisatorisk form tjänsten bedrivs samt vem inom koncernen som har beslutanderätt vad gäller den dagliga driften, budget och frågor gällande anställda.

Koncerngemensam tjänst Inom vilken juridisk person Beslut dagliga driften Beslut budget Beslut personalfrågor
Kundtjänst Åsele Kraft AB VD Styrelsen Styrelsen
Personaladministration Åsele Elnät AB VD Styrelsen Styrelsen
Marknadsföring/information Åsele Kraft AB VD Styrelsen Styrelsen

Elnätsverksamhetens kostnader samt antal anställda för varje koncern-gemensam tjänst redovisas enligt avtalet nedan mellan Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB. Genom att tillämpa avtalets rutiner och redovisa fördelning av nerlagd tid och resurser avseende elnätsverksamheten respektive elhandels-och elproduktionsverksamhten kan den som är ansvarig för elnätsverksamheten kontrollera och garantera att de koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.

AVTAL

Mellan ÅSELE KRAFT AB, org.nr 556041-0648/nedan Åsele Kraft/och Åsele Elnät AB, org.nr 559012-8897/nedan Åsele Elnät/ har denna dag träffats följande avtal. Avtalet reglerar de villkor som gäller mellan elhandelsbolaget och nätbolaget när den ena juridiska personen köper tjänster av den andra juridiska personen.

1. ADMINISTRATION
1.1 All administrativ lönehantering läggs i Åsele Elnät såsom anställningspart.
1.2 Vissa löner inkl lönebikostnader fördelas varje månad och påföres Åsele Kraft med
särredovisning på elhandel resp elproduktion. Underlag är lämnade timuppgifter.
1.3 Därest timuppgifter ej företes skall lönefördelningen vara:
VD: Åsele Kraft 30 % Åsele Elnät 70 %
Kontorspersonal: Åsele Kraft 50 % Åsele Elnät 50 %
2. KUNDTJÄNST
2.1 Under huvudgrupp Kundtjänst med grupperingar enligt nedan fördelas kostnaderna i enlighet med p 1.2 resp 1.3 ovan.
Fakturering Debiteringssystem Kundregister Kundservice Flyttningar
3. LOKALER
3.1 Kostnaden för hyra av kontor, Centralgatan 31, fördelas: Åsele Kraft 50 % Åsele Elnät 50 %
3.2 Kostnaden för hyra av förråd, Röllekan 1, belastar: Åsele Elnät 100 %
4. EKONOMI
4.1 Tidigare inarbetad koncernkontoverksamhet i Åsele Kraft bibehålles. Avräkningskonton ränteberäknas, statslåneränta jämte 2 %.
4.2 Finansiell kostnad för koncernkontoverksamhet fördelas per år efter likvidomsättning för resp bolag.
4.3 Kundförluster och dylikt fördelas per år efter verkligt utfall i elhandel resp nätverksamhet.
5. MÄTNING OCH AVRÄKNING
5.1 All specifik hantering av mätare och mätsystem, avläsning, mätarbyten mm fördelas till sin art enligt p 1.2 och 1.3.
6. ELTEKNIK
6.1 All verksamhet hänförlig till rubricerat område fördelas till sin art enligt p 1.2 resp 1.3.
7. INFORMATION
7.1 All intern och extern information, kontakt med massmedia, energirådgivning mm fördelas i enlighet med p 1.2 resp 1.3.
8. SPECIELLA KONTON
8.1 Vissa speciella kontogrupper med gemensam fakturering, t ex: kontogrupp 65/Kontorsmaterial, kontogrupp 67/ Div främmande tjänster, kontogrupp 68/ Tele, post och kontogrupp 74/Förvaltningskostnader skall fördelas efter sin art och vid gemensam art enligt : Åsele Kraft 50 % Åsele Elnät 50 %
9. FORMALIA
9.1 Detta avtal gäller från 2016-01-01 och tills vidare.
9.2 Ev förändringar skall godkännas av båda parter.
9.3 Ev tvist skall avgöras av resp styrelse i sammanträde.
Åsele 1996-01-01.
ÅSELE KRAFT AB / Åsele Elnät AB

 

ÅRLIG RAPPORT

Offentliggörande av årlig rapport
Företaget offentliggör den årliga rapporten på Åsele Krafts hemsida www.aselekraft.net

 

Ansvariga för övervakningsplanen

VD Roger Jansson är ansvarig för:

– Upprättande av övervakningsplanen
– Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen
– Upprättande av den årliga rapporten