VILLKOR AVBROTTSERSÄTTNING

Villkoren för avbrottsersättning är reglerade i ellagen. Det innebär att om det inträffar en driftstörning som varar längre än tolv timmar har du som kund rätt till ersättning för avbrottet.

Du behöver inte anmäla till oss att du har rätt till avbrottsersättning. Den betalas ut automatiskt till de kunder som är berörda. Inom sex månader kommer ett avdrag att göras på fakturan från oss. Om du inte fått avbrottsersättning och anser dig berättigad till denna, så kontakta oss tfn 0941-10003, så följer vi upp ärendet.

NÄR GÄLLER AVBROTTSERSÄTTNINGEN?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

Vissa avbrott registreras inte automatiskt i våra system. För att Åsele Elnät AB ska få kännedom om dessa avbrott krävs att kunden gör en felanmälan. Vid omfattande avbrott som berör många kunder krävs, normalt sett, ingen särskild felanmälan.

FÖR VEM GÄLLER AVBROTTSERSÄTTNINGEN?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast de kunder som är anslutna till Åsele Elnät AB (det vill säga tar ut el till sin förbrukning).

ERSÄTTNINGENS STORLEK:

12 – 24 timmar 12,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 1 000 kr
24 – 48 timmar 37,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 2 000 kr
48 – 72 timmar 62,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 3 000 kr
72 – 96 timmar  87,5 procent av din årliga elnätskostnad  Dock lägst 4 000 kr
96 – 120 timmar 112,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 5 000 kr
120 – 144 timmar 137,5 procent av din årliga elnätskostnad Dock lägst 6 000 kr
osv…

OBS! Du kan maximalt få tre års nätavgifter i ersättning per avbrott.

UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL AVBROTTSERSÄTTNING

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

• Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.

• Om du redan var bortkopplad då avbrottet inträffade.

• Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.

• Om väderleken är av sådan art att det bedömts som stor fara för vår felavhjälpande personal.

• Om avbrottet beror på kundens försummelse.

• Om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift-och leveranssäkerhet.

Om en kund har förfallna fodringar kan dessa kvittas mot ersättningen.
Enligt Ellagen kan ersättningen också jämkas med hänsyn till de ekonomiska förhållandena för nätföretaget.

AVBROTTSERSÄTTNING OCH SKADESTÅND

Avbrottsersättningen hindrar inte dig att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. De som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör också alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag.

Avbrottsersättning ska räknas av från skadestånd som utbetalas för samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller annan lag. Om du redan fått skadestånd för samma avbrott reduceras avbrottsersättningen med motsvarande summa.

AVBROTTSERSÄTTNING OCH MOMS

Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är inte avbrottsersättningen momsbelagd. Beskedet har överklagats till Regeringsrätten, men fram tills att de avgjort frågan så gäller Skatterättsnämndens besked.

NÄR KAN RÄTTEN TILL AVBROTTSERSÄTTNING GÅ FÖRLORAD

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på den inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Från 1 januari 2014 gäller att elkunder också får rätt till ersättning vid elavbrott som enbart gäller en fas. Riksdagen antog den 6 november 2013 regeringens förslag om att elanvändaren ska ha rätt till avbrottsersättning om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande period om tolv timmar. Ändringen görs för att säkerställa att det finns en rätt till avbrottsersättning redan om avbrottet gäller en fas.

Sidan ändrad: 2019-10-08